Kva er vald?

Vold er kvar og ei handling retta mot ein annan person, som gjennom at denne handlinga skader, smertar, skremmer eller krenkjer, får denne personen til å gjera noko mot sin vilje eller slutta å gjera noko han vil.

 

Illustrasjon av kvinne som tviler - Klikk for stort bileteSelf doubt Liza Hasan

 Ulike former for vald

  • Fysisk vald dreier seg om å halda, dytta, rista, slå eller sparka. Det kan òg vera bruk av ulike våpen. I verste fall kan valden føra til tap av liv.
  • Psykisk vald er direkte eller indirekte truslar, degraderande og audmjukande åtferd, utøving av kontroll og isolering. Latent vald er ei form for psykisk vald. I denne fasen går den voldsutsatte på nåler, ho/han er på vakt og ventar på valden.
  • Seksuell vald omfattar eit breitt spekter av handlingar frå seksuell trakassering og krenking, seksuelt press eller tvang, til valdtekt og seksuell tortur. Seksuell omgang mellom nære familiemedlemmer i nedstigende eller horisontal linje, eller mellom ein vaksen i ein foreldrerolle og eit barn, kallast incest.
  • Materiell vald blir utøvd når ting blir knust/blir kasta (på nokon), når nokon slår eller sparkar i vegg/dører eller øydelegg ting som betyr noko for andre.
  • Økonomisk vald er når du blir fråtatt kontroll over eigen økonomi, og ikkje får tilgang til pengane dine.
  • Menneskehandel er sexhandel med kvinner, menn og barn.
  • Tvangsekteskap er når du blir nekta retten til å bestemma kven du vil gifta deg med, og blir tvinga til ekteskap.
  • Utagerende sjalusi er sjalusi som skremmer og krenkjer eller som blir brukt for å styra eller kontrollera andre.

(Kilde: Per Isdal)

Gode ressursar

Her er nokre nyttige lenker for deg som er utsett for vald:

Treng du nokon å snakke med?

Er du utsett for ulike former for vald frå tidlegare eller noverande ektefelle, sambuar, partnar, barn, barnebarn eller andre? Har du problem med å avgjera for deg sjølv kva det er som skjer?

 

Ta kontakt med oss så kan vi saman prøva å finna løysingar.